#1055
ⓕⓐⓣⓔⓜⓔⓗ
مشارکت کننده

عذر خواهی میکنم سوالاتم زیاده.

چند روزه زیاد دعوا میکنن، امروز توجه کردم وقتی دعواشون میشه ماده سمت لونه میره و بیشتر میمونه داخل.

با این ویژگی بردارم لونه رو ؟