#1189
اسکندری
مدیرکل

بله میتونید بعد از اتمام تخم گذاری همه ی تخمهارو بردارین تا فقط جوجه بزرگ کنن.