#1421
اسکندری
مدیرکل

گذاشتن لانه و عدم آمادگی نر باعث عصبی شدن ماده شده.چند وقته لانه دارن؟