#1423
اسکندری
مدیرکل

بنظر من لانه رو بردارین و غذاهای گرم رو بیشتر کنید تا نر آماده بشه و بعد لانه بگذارید.چون اینجوری فقط ماده عصبی تر میشه و در نهایت تخم پوچ خواهد گذاشت یا در آینده به نر اجازه جفت گیری نخواهد داد.