#1589
اسکندری
مدیرکل

نمیدونم چرا تو قفس دست میبرید ولی برای رو دست آوردن فقط باید بیرون قفس باهاش تمرین کنید.دست رو ببرید زیر سینش و نگه دارید تا بیاد روی انگشت.چند بار باید تمرین کنید تا بیاد.اگر رام بوده باشه قبلا به راحتی میاد گاز هم نمیگیره.