#1677
اسکندری
مدیرکل

بله صدای ضعیفی تولید میکنه بخصوص موقع غذا دادن والدین