#1679
اسکندری
مدیرکل

خوابیدن روی تخم اکثرا از تخم اول هست ولی گاهی بعد از آخرین تخم مرتب میخوابن.دو روز در میون تخم میزارن