#1804
اسکندری
مدیرکل

اینکه فقط یک تخم جوجه شد از بین تخمها و اون یک جوجه هم رشد نمیکرد به مشکل ژنتیکی برمیگرده ک یا جفت مشکل تغذیه دارن و نیاز به تقویت دارن یا جفت کم سن و سال هستن و تازه بالغ هستن.