#1975
بخشی
مشارکت کننده

در ضمن دما چقدر باید باشه؟!