#319
اسکندری
مدیرکل

زرده با غده ی سفید فرق داره.بهرحال

جوجه ی پنجم معمولا نسبت به چهارتای اول ضعیفتر هست ولی جفت زیرخودشون نگه میدارن حالاشاید در غذا دادن بهش کوتاهی کنن که درسوال قبل نحوه غذا دادن بهش رو توضیح دادم اگر بادقت خونده بودین.