#1058
اسکندری
مدیرکل

هیچ ایرادی نداره هرسوالی داشتید در خدمتم.

بله لانه تبدیل به پناهگاهش شده.لانه رو بردارین تا هم شوکی به جفت وارد بشه هم توی فرصتی که دارین تقویتشون کنید و مجدد لانه بگذارید.