#1090
اسکندری
مدیرکل

سلام مجدد.خوب پس اگر پر شکسته هست از ته بکش بیرون و اگر خون لخته هست با آب ولرم بشور نرم که شد جداش کن تا پر بزنه بیرون.