#1102
اسکندری
مدیرکل

نه خواهش میکنم.مدتی بسپاریدش به کسی تا به قفس عادت کنه.وابستگیش به شماهم کم میشه