#1461
اسکندری
مدیرکل

یعنی قبل از جدا شدن از والدین هم کنده نشده بوده؟