#1627
اسکندری
مدیرکل

نکتون s,eوmsa سه تاشون بسیار مفید هستن.البته نکتون e اگر مشکلی در بارور کردن تخم ها ندارن چندان نیاز نیست.ولی اس و ام اس آ هردو بسیار کارامد هستن.