#1671
اسکندری
مدیرکل

برای تکثیر آماده شده بوده ک با تغییر لانه از شرایط تکثیر خارج شده.