#407
اسکندری
مدیرکل

بله حدود ۲۷ برسونید دمارو ولی کم کم که نرن تو لک و پرریزی.