#560
اسکندری
مدیرکل

من فکر میکنم ماده باشه.

توی قفس بزرگ خودشون جفت رو انتخاب میکنن و شما نمیتونید جفت تحمیلی انتخاب کنید.

تا از جفت خوردنشون مطمئن نشدین توی قفس بزرگ نندازیدشون.

ولی برای نشانه گذاری میتونید یک لکه رنگ روی کمر یا روی یک بال بزنید.