#647
اسکندری
مدیرکل

آشفتگی پرها و چند رنگ بودن پرها مشخص میکنه رسیدگی و تغذیه ی خوب و رسیدگی نداشته.