#721
اسکندری
مدیرکل

خوب پس بهتره ریسک نکنید و بزارید پیش والدین باشه.در روز اوقاتی که فرصت دارید از قفس بیرون بیارید تا باهاتون آشنابشه و بعد که دونخور شد براحتی رام بار بیاد.ده روز دیگه دونخور میشه