#971
اسکندری
مدیرکل

بله پرریزی یک فرایند طبیعی در بدن طوطی هست برای نو شدن پرهای کهنه.